Life is Beer s.r.o., se sídlem Hálkova 226/6, 430 01 Chomutov, IČ: 090 71 890, společnost vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45180 (dále „LiB“)

Cílem tohoto dokumentu je informování subjektů údajů, že LiB zcela respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. LiB zároveň ujišťuje veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuje se vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právní řád ČR.

LiB v souladu se zásadou minimalizace osobních údajů zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k provozování své činnosti a zároveň je zpracovává jen ze zákonných právních titulů dle čl. 6 a 9 GDPR.  Jde o takové identifikační údaje, jako jsou např. jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, dále také kontaktní údaje jako jsou adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu platné registrace anebo po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy v souvislosti s účastí na aktivitách organizovaných LiB, příp. po dobu delší vznikne-li povinnost uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Pokud žadatel o členství souhlasil, bude LiB zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail za účelem marketingu, ostatní údaje budou zpracovávány výhradně z důvodů účasti v akcích LiB. Seznam zpracovatelů a příjemců osobních údajů je dostupný na www.lifeisbeer.cz 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně. LiB disponuje vhodnými technickými a organizačními opatřeními nutnými pro ochranu osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich zničení, změně, ztrátě, neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má žadatel o členství právo (i) kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu uvedeného v každé e-mailové zprávě, (ii) na přístup k osobním údajům, (iii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (vi) na přenositelnost údajů a taktéž právo (vii) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

Kontakt:

Veškeré dotazy týkající se problematiky ochrany osobních údajů lze zasílat na e-mailovou adresu info@lifeisbeer.cz